حجم فایل: 2150MB نوع : حجمی قیمت: 25,195 ریال افزودن به سبد خرید


نورپردازی و Rendering با Maya

همانطور که در فیلمبرداری زنده، نورپردازی یک مهارت سه بعدی مهم است،معرفی ما برای آموزش نورپردازی به کاربران چگونگی تولید جلوه های نورپردازی واقعی تحت نرم افزار Maya را نشان می دهد.
از طریق استفاده از مه های مصنوعی جهت ایجاد فضای مهیج و استفاده متقابل از نور و سایه، چگونگی بهره گیری از منابع نور جهت اثر و عمق دهی بالا به تصاویر را بهره می گیریم.
فنون اصلی شامل لایه بندی ،عمق سازی میدان،نقشه برداری دوربین،نقشه برداری عکس ها،انعکاس پذیری،ردیابی از طریق Rayو caustics هستند.در پایان هدف تولید یک عکس نهایی و نورپردازی صحنه برای نیل به دیدگاه و احساس ویژه در این پروژه است.

Course Breakdown
نورپردازی و سایه
ردیابی Rayو عمق میدان
جمع آوری نهائی وتصاویر بر اساس نورپردازی
بارگذاری لایه ها و ترکیبات انها
نقشه برداری Photonو Caustics

لیست مباحث آموزشی:

2D Motion blur - Options
Ambient occlusion - Overview
Caustics - Overview
Final gather - Overview
Global Illumination - Overview
Global illumination in Maya
Light fog - Overview
Lights - Common light attributes
Lights - Decay rate
Lights - Spot light options
Ray trace shadows - Options
Reflections - Ray trace reflections
Refractions - Overview
Render layers - Create render passes
Render layers - Creating a depth pass
Render layers and compositing
Rendering in more depth
Special effects - Light glow
Understanding Diffuse surface reflectance
Understanding specular surface reflectance, transparency and translucency
Use Background shader
Caustics - Texture maps
Depthmap shadows - Options
FG Environments
Final gather - Options
Global Illumination - Accuracy and photon amounts
Global illumination corridor - 1 Setting the scene and GI
Lights - Common light attributes
Lights - Volume light
Mental Ray - Overview
Mental ray motion blur - Overview
Painting with light
Ray tracing - Options
Raytracing glass and DOF - 1 Setting up the scene
Reflections - Mental ray reflection blur
Render layers - Creating render layers
Special effects - Shader glow
VFX Kettle - 1 Setting the scene
Caustics - Refractions
Depth of Field - Overview
Final gather - Rebuild
Global illumination corridor - 2 Adjusting photon settings
Introduction to shadows
Lights - Light linking
Lights - Volume light
Mental Ray - Anti aliasing
Mental ray motion blur - Options
Plane lighting - 1 Setting the scene
Raytracing glass and DOF - 2 Assigning materials and specularity
Reflections - Fresnel effects
Render layers - Render layer overides
VFX Kettle - 2 Camera mapping
Caustics - Smoothing
Global illumination corridor - 3 Introducing colour
Painting with lights - 1 Initial lights
Plane lighting - 2 IBL
Raytracing glass and DOF - 3 Colour and transparency
VFX Kettle - 3 IBL and FG
Global illumination corridor - 4 Smoothing GI with Final gather
Painting with lights - 2 Decay shadows and gobos
Plane lighting - 3 FG and hedge shadows
Raytracing glass and DOF - 4 Reflections and fresnel
VFX Kettle - 4 Kettle and background render layers
Global illumination corridor - 5 Caching FG and batch rendering
Painting with lights - 3 Fog and glow
Plane lighting - 4 Sign geometry and lighting
Raytracing glass and DOF - 5 Refractions and depth of field
VFX Kettle - 5 Reflection and occlusion render layers
Caustics ring - 1 Setting up the scene
Painting with lights - 4 Texture colour and bump
Plane lighting - 5 Adjusting spec, reflectivity and bump
Raytracing glass and DOF - 6 Finishing the scene
VFX Kettle - 6 Shadow and depth render layer
Caustics ring - 2 Turning on caustics
Painting with lights - 5 Specular
Plane lighting - 6 Additional lights and amending textures
Using Displacement
VFX Kettle - 7 Reflective matte
Caustics ring - 3 Floor and reflection
Introduction to displacement
Painting with lights - 6 Animation
Plane lighting - 7 Motion blur
VFX Kettle - 8 Batch render layers and photoshop
Caustics ring - 4 Adding shader glow
Plane lighting - 8 Motion blur cont
Caustics ring - 5 Adding depth of field

عنوان: Lighting and Rendering
کمپانی: Escape Studios

مشاهده تصاویر این فایل:

فایلهای مشابه

  1. مستند گشتاپو
  2. بازی Easter Eggztravaganza 2
  3. کارتون دیوانه بازی در ماداگاسکار
  4. انیمیشن همسایه من Totoro
  5. بازی Trade Mania 2
  6. بازی The Secret of the Nautilus
  7. بازی Virtual Families 2 Our Dream House
  8. بازی Vampire Legends The True Story of Kisolova
  9. بازی Vampire Secrets: Eternal Love
  10. بازی Viking Brothers