حجم فایل: 4055MB نوع : حجمی قیمت: 142,559 ریال افزودن به سبد خرید


فیلم آموزش کامل HTML5 محصول Lynda

یکی از مهمترین وساده ترین زبان ها برای طراحی وب زبان اچ تی ام ال است.این زبان یک زبان نشانه گذاری است.دستورالعمل های این زبان Tag نام دارند که محتوای یک صفحه وب ،به وسیله ان ها نشانه گذاری شده وبه این ترتیب نحوه نمایش ان صفحه را برای مرورگر های وب توصیف می کند.هریک از tag های اچ تی ام ال مفهوم خاصی دارند وتاثیر مشخصی برمحتوا می گذارند.
مثلا برچسب هایی برای تغییر شکل ظاهری متن، نظیر درشت وضخیم کردن یک کلمه یا برقراری پیوند به صفحات دیگر در اچ تی ام ال تعریف شده است.

کاملترین مجموعه آموزش برنامه نویسی HTML5 به همراه تمام قابلیت های آن برای شما آماده شده است.

لیست مجموعه ها:

مروری اولیه بر HTML5
نگاهی گذرا به HTML5
طراحی های گرافیکی و انیمیشن سازی
ذخیره سازی آفلاین صفحات وب و مشاهده آفلاین آن ها
بررسی ساختار ها ، ترکیب ها و سمانتیک ها
بررسی دقیق فرمت های ویدیویی و صوتی
بررسی دقیق فرم های وب
شروع کار با HTML5 در Dreamweaver CS5
بررسی برنامه نویسی Drag & Drop برای زبان HTML5
مدیریت بخش History مرورگرها
بررسی دقیق مکان یابی درست برای طراحی
بررسی دقیق ویرایش اسناد در HTML5
پردازشهای پس زمینه با استفاده از Web Worker
پیام رسانی و ارتباطات

لیست زبان اصلی مجموعه ها:

HTML5 First Look
Graphics and Animation with Canvas
Local Storage And Offline Applications In Depth
Structure Syntax and Semantics
Video and Audio in Depth
Web Forms in Depth
Dreamweaver CS5 Getting Started with HTML5
Drag and Drop in Depth
Managing Browser History
Geolocation in Depth
Document Editing in Depth
File API in Depth
Background Processes with Web Workers
Messaging And Communications In Depth

لیست کامل سرفصل های مجموعه های آموزشی:
• HTML5 First Look
• Introduction3m 56s
• Welcome1m 1s
• Using the exercise files1m 50s
• Who is this course for?1m 5s
• ۱٫ Introducing HTML521m 12s
• Exploring prior standards4m 26s
• Why do we need HTML5?3m 32s
• HTML5 timeline4m 24s
• Current HTML5 support4m 25s
• What HTML5 is (and what it isn't)4m 25s
• ۲٫ What's New in HTML5?27m 49s
• HTML5 vs. HTML43m 25s
• New structural tags6m 1s
• New content tags4m 7s
• New application-focused tags5m 32s
• Deprecated elements4m 28s
• API overview4m 16s
• ۳٫ Creating HTML5 Documents22m 29s
• Content models5m 33s
• Understanding the outline algorithm3m 21s
• The role of ‹div› tags4m 20s
• Using ID and class attributes2m 6s
• DOCTYPE declarations4m 16s
• Character encoding2m 53s
• ۴٫ Structuring HTML5 Documents41m 27s
• Basic page structure3m 40s
• Structuring top-level elements7m 30s
• Structuring interior content8m 42s
• Building headers9m 11s
• Checking document outlines5m 46s
• Ensuring cross-browser structure6m 38s
• ۵٫ Building Forms in HTML527m 53s
• New input types5m 57s
• Setting form autofocus2m 53s
• Using placeholder data4m 4s
• Marking required fields3m 24s
• Working with number inputs5m 49s
• Using date pickers5m 46s
• ۶٫ HTML5 API Support1h 1m
• Canvas overview6m 21s
• Adding canvas content8m 58s
• Drawing in the canvas environment12m 9s
• Drag-and-drop API overview6m 18s
• Offline applications overview7m 11s
• Video overview5m 45s
• Encoding video8m 23s
• Adding video5m 58s
• ۷٫ Associated Technologies57m 33s
• Geolocation API overview5m 50s
• Web storage API overview5m 40s
• WebSockets overview4m 16s
• CSS3 overview6m 38s
• Enhancing typography with CSS37m 42s
• Using @font-face7m 11s
• Styling HTML5 with CSS310m 23s
• Using CSS3 transitions9m 53s
• Conclusion5m 6s
• Final thoughts3m 49s
• Goodbye1m 17s
• Graphics and Animation with Canvas
• Introduction4m 54s
• Welcome1m 3s
• Using the exercise files2m 3s
• Using the HTML5 Canvas element in the real world1m 48s
• ۱٫ Examples of Current HTML5 Sites10m 31s
• Real-world example: CanvasMol2m 9s
• Real-world example: Raphaël-JavaScript Library1m 47s
• Real-world example: The Wilderness Downtown4m 1s
• Real-world example: Sketchpad1m 10s
• Real-world example: Pirates Love Daisies1m 24s
• ۲٫ Setting Up Your Workspace3m 28s
• Installing the tools1m 29s
• Exploring the Canvas examples used in this course1m 59s
• ۳٫ Introducing the Canvas Element8m 58s
• Introducing the Canvas tag6m 30s
• Understanding the differences between Canvas and SVG2m 28s
• ۴٫ Understanding the Canvas Element and 2D Drawing API5m 36s
• Identifying the Canvas element's methods and properties1m 40s
• Using the Canvas drawing context3m 56s
• ۵٫ Basic Canvas Drawing Techniques43m 14s
• Setting and using colors and styles3m 19s
• Drawing basic shapes: Rectangles and lines10m 21s
• Understanding the Canvas state5m 15s
• Drawing complex shapes: Arcs and paths9m 15s
• Drawing complex shapes: Bézier and quadratic curves5m 46s
• Rendering text9m 18s
• ۶٫ Complex Canvas Drawing Techniques32m 35s
• Creating shadows6m 41s
• Drawing with patterns7m 20s
• Drawing with gradients6m 18s
• Using clipping paths4m 46s
• Drawing images and video7m 30s
• ۷٫ Advanced Canvas Drawing Operations35m 42s
• Transforming objects using the translate tag4m 18s
• Scaling objects with the scale transformation4m 7s
• Rotating objects with the rotate transformation4m 33s
• Applying a custom transformation6m 58s
• Compositing in Canvas using globalAlpha6m 36s
• Manipulating raw pixels9m 10s
• ۸٫ Building Practical Examples41m 23s
• Building an image slideshow control4m 24s
• Using smooth transitions in a slideshow4m 28s
• Creating a basic animation5m 42s
• Creating animation with double buffering13m 13s
• Incorporating Canvas into a real page13m 36s
• Conclusion48s
• Goodbye48s
• Local Storage And Offline Applications In Depth
• Introduction4m 18s
• Welcome1m 8s
• Using the exercise files59s
• Using the JavaScript library included with the exercise files1m 10s
• Using the custom CSS included with the exercise files1m 1s
• ۱٫ Overview8m 33s
• Four types of storage4m 32s
• Understanding the architecture2m 31s
• Running applications offline1m 30s
• ۲٫ The Web Storage Interface20m 18s
• Providing client-side storage59s
• Understanding the Storage() interface7m 56s
• Persistent storage with localStorage7m 25s
• Keeping context with sessionStorage3m 58s
• ۳٫ Web SQL Storage40m 41s
• The state of Web SQL Storage1m 42s
• Understanding the Web SQL API4m 42s
• Creating a database10m 7s
• Inserting and reading rows of data9m 25s
• Editing rows of data7m 26s
• Deleting rows of data7m 19s
• ۴٫ The Indexed Database API47m 41s
• The state of IndexedDB storage2m 13s
• Understanding the IndexedDB API7m 57s
• Create an IndexedDB database14m 57s
• Adding and reading data in an IndexedDB database9m 14s
• Editing data in an IndexedDB database7m 51s
• Deleting data from an IndexedDB database5m 29s
• ۵٫ Storage Events10m 16s
• Understanding storage events1m 18s
• Handling storage events with local storage8m 58s
• ۶٫ Offline Applications10m 49s
• Overview of offline web applications1m 30s
• Using applications offline9m 19s
• ۷٫ Conclusion43s
• Goodbye43s
• Structure Syntax and Semantics
• Introduction2m 20s
• Welcome48s
• Using the exercise files1m 32s
• ۱٫ Introducing HTML519m 7s
• A brief overview of HTML53m 57s
• What's in the HTML5 specification?8m 17s
• Why do we need new structural elements?6m 53s
• ۲٫ HTML5 Basics50m 33s
• Defining HTML5 documents5m 5s
• HTML5 syntax9m 14s
• The header element5m 22s
• The nav element4m 55s
• The section element4m 51s
• The article element4m 48s
• The aside element4m 13s
• The footer element4m 17s
• Content model overview7m 48s
• ۳٫ HTML5 Document Structure35m 28s
• Understanding the outline algorithm3m 17s
• Creating document sections8m 25s
• Using headings properly9m 1s
• Using hgroup to override sectioning4m 17s
• Properly nesting structure7m 17s
• Sectioning roots3m 11s
• ۴٫ Coding an HTML5 Site: Initial Page Structure58m 30s
• Organizing content4m 41s
• Planning document structure5m 47s
• Choosing the right structural element4m 43s
• Checking document outlines5m 27s
• Coding initial page structure5m 28s
• Using class and ID attributes5m 31s
• Structuring headers13m 13s
• Building navigation7m 1s
• Structuring footers6m 39s
• ۵٫ Coding an HTML5 Site: Grouping Content1h 27m
• Working with figure and figcaption7m 12s
• Grouping content with asides3m 46s
• Using divs in HTML55m 0s
• Working with lists in HTML57m 10s
• The return of bold and italic5m 52s
• Citing works semantically6m 32s
• Using the address element5m 24s
• Using the small element4m 24s
• Using the mark element5m 16s
• Working with date and time11m 55s
• Creating block-level links8m 53s
• Understanding link relationships9m 28s
• Defining link relationships6m 23s
• ۶٫ Structuring Semantic HTML5 for the Real World17m 22s
• Current browser support7m 38s
• Ensuring block-level display4m 3s
• Adding support for elements in older browsers5m 41s
• Conclusion3m 46s
• Additional Resources3m 46s
• Video and Audio in Depth
• Introduction1m 24s
• Welcome42s
• Using the exercise files42s
• ۱٫ Video and Audio Basics15m 18s
• Understanding HTML5 video and audio4m 46s
• The state of HTML5 video and audio4m 29s
• Understanding the format war3m 53s
• Configuring your server to deliver HTML5 media formats2m 10s
• ۲٫ Embedding Video and Audio32m 36s
• Using the video and audio tags5m 34s
• Using multiple sources for browser compatibility5m 53s
• Preloading4m 16s
• Autoplaying2m 2s
• Looping5m 11s
• Setting a poster frame3m 43s
• Setting the video width and height3m 40s
• Displaying subtitles and captions2m 17s
• ۳٫ Falling Back to Alternative Playback Methods12m 40s
• Falling back to Flash4m 4s
• Falling back to download links6m 21s
• Using an embed code builder2m 15s
• ۴٫ Encoding Audio and Video Files22m 17s
• Understanding HTML5 video formats5m 10s
• Understanding HTML5 audio formats2m 57s
• Encoding MP4/H.264 video with HandBrake3m 13s
• Encoding Ogg, Theora, and WebM with Firefogg3m 18s
• Encoding audio formats with VLC5m 54s
• Automating video and audio encoding1m 45s
• ۵٫ Building Your Own Controls with JavaScript34m 59s
• Setting up the JavaScript4m 39s
• Creating Play and Pause buttons7m 52s
• Creating a Play Progress bar5m 49s
• Creating a Load Progress bar9m 29s
• Creating a Current Time and Duration display7m 10s
• ۶٫ Known Issues and Workarounds4m 37s
• Overview of known issues35s
• Autobuffer or preload?56s
• Load progress in Firefox 3.641s
• Android 2.0 issues1m 5s
• iOS 3 issues1m 20s
• ۷٫ Audio and Video in the Wild2m 8s
• Flight of the Navigator50s
• ZEN Audio Player by simurai34s
• The Wilderness Downtown by Google and Arcade Fire44s
• Conclusion1m 40s
• Further exploration1m 40s
• Web Forms in Depth
• Introduction7m 26s
• Welcome1m 1s
• Using the exercise files1m 59s
• Installing the essential tools2m 36s
• Using HTML5 Forms in the real world1m 50s
• ۱٫ Overview of HTML5 Forms8m 54s
• What's new in HTML5 Forms?5m 6s
• Overview of the new HTML5 Forms features3m 48s
• ۲٫ Using the New Attributes and Methods31m 8s
• Designating a default active form field using the autofocus attribute3m 45s
• Auto-filling previously entered data with the autocomplete attribute3m 17s
• Displaying placeholder text in form fields5m 14s
• Constraining form field data with a regular expression using the pattern attribute3m 28s
• Creating Submit buttons that bypass validation rules using the novalidate attribute3m 28s
• Setting required fields2m 59s
• Using the text selection APIs4m 42s
• Building CSS styling for invalid, valid, and required fields4m 15s
• ۳٫ Formatting Fields with the New Input-Type Attributes30m 25s
• Creating a search field2m 44s
• Capturing email addresses3m 18s
• Building a web address field3m 35s
• Creating a phone number input field2m 22s
• Formatting number fields4m 44s
• Creating fields for capturing number ranges4m 10s
• Building a date picker field7m 22s
• Invoking the color picker for field input2m 10s
• ۴٫ Using the New Form Elements18m 51s
• Creating a list of suggested entries using the datalist element3m 50s
• Using the progress element to create a progress bar3m 52s
• Indicating measurements with the meter element5m 33s
• Displaying the results of a calculation using the output element5m 36s
• ۵٫ Real-World Examples of HTML5 Forms20m 56s
• HTML5 Forms and mobile8m 41s
• Transforming an ordinary form into an HTML5 form12m 15s
• Conclusion53s
• Goodbye53s
• Dreamweaver CS5 Getting Started with HTML5

• Introduction3m 8s
• Welcome57s
• Using the exercise files50s
• Who can benefit from this course?1m 21s
• ۱٫ Dreamweaver HTML5 Updates8m 46s
• Installing HTML5 in Dreamweaver2m 30s
• Scoping out HTML51m 51s
• Understanding HTML5 templates4m 25s
• ۲٫ Enhanced Structural Tags18m 47s
• Understanding the benefits of structural tags2m 29s
• Implementing basic page layout4m 1s
• Adding sections2m 40s
• Making an aside2m 53s
• Using heading groups3m 18s
• Framing articles3m 26s
• ۳٫ CSS3 Media Queries22m 39s
• Using the Multiscreen Preview panel4m 57s
• Designing for tablets5m 23s
• Optimizing smartphone layouts10m 19s
• Handling the iOS viewports2m 0s
• ۴٫ Native Media Implementation28m 52s
• Embedding video without a plug-in6m 20s
• Using the HTML5 Video Player widget7m 48s
• Playing audio without a plug-in4m 17s
• Drawing on a canvas10m 27s
• ۵٫ Next Generation Forms13m 0s
• Inserting new input types2m 53s
• Designing with enhanced attributes2m 37s
• Setting ranges with spinners and sliders3m 39s
• Choosing calendar dates3m 51s
• ۶٫ New Wave Typography12m 11s
• Understanding web fonts1m 52s
• Declaring @font-face families5m 34s
• Implementing CSS3 type effects4m 45s
• ۷٫ Working with HTML5 Now10m 40s
• Setting up styles4m 37s
• Detecting features6m 3s
• Conclusion35s
• Next Steps35s
• Drag and Drop in Depth
• Introduction5m 30s
• Welcome53s
• Using the exercise files1m 5s
• The JavaScript library1m 35s
• The CSS files1m 57s
• ۱٫ Overview8m 38s
• Understanding HTML5 drag and drop2m 7s
• Exploring a sample drag-and-drop application6m 31s
• ۲٫ The Details27m 48s
• Detecting drag-and-drop support3m 31s
• Coding a simple event listener5m 12s
• Exploring the different events10m 2s
• Using a drop zone6m 5s
• Receiving drops without a drop zone2m 58s
• ۳٫ A Case Study17m 59s
• Creating a simple game4m 23s
• Exploring the RPS code10m 12s
• Exploring the RPS CSS3m 24s
• Conclusion55s
• Next steps55s
• Managing Browser History
• Introduction4m 16s
• Welcome48s
• Using the exercise files1m 14s
• About the bwH5.js library1m 6s
• About the CSS files1m 8s
• ۱٫ Overview6m 8s
• Manipulating browser history2m 15s
• Viewing a sample application3m 53s
• ۲٫ The Details24m 11s
• Detecting HTML5 History API support2m 7s
• Pushing a new URL onto the stack3m 44s
• Handling back and forward buttons with the popstate event4m 45s
• Updating the stack with replaceState()3m 58s
• The complete application9m 37s
• Conclusion58s
• Goodbye58s
• Geolocation in Depth
• Introduction4m 26s
• Welcome47s
• Using the exercise files1m 12s
• About the JavaScript library1m 12s
• About the CSS file1m 15s
• ۱٫ Overview7m 42s
• How geolocation works2m 35s
• Exploring a sample geolocation application5m 7s
• ۲٫ The Details14m 9s
• Detecting geolocation support1m 47s
• Getting the coordinates3m 34s
• Handling errors3m 9s
• Continuous tracking with watchPosition()5m 39s
• ۳٫ Interfacing with Google Maps7m 8s
• A simple Google map with current location2m 19s
• Using HTML5 geolocation with Google Maps4m 49s
• Conclusion54s
• Goodbye54s
• Document Editing in Depth
• Introduction1m 42s
• Welcome50s
• Using the exercise files52s
• ۱٫ Overview4m 3s
• How document editing works1m 26s
• An example application2m 37s
• ۲٫ The Details16m 53s
• Detecting support3m 5s
• Enabling editing with the contentEditable attribute8m 3s
• Enabling full-document editing5m 45s
• Conclusion1m 5s
• Goodbye1m 5s
• File API in Depth
• Introduction5m 31s
• Welcome53s
• Using the exercise files2m 2s
• Setting up the environment2m 36s
• ۱٫ The File API7m 51s
• What is the File API?3m 56s
• Overview of the File API interfaces3m 55s
• ۲٫ Accessing File Information16m 46s
• Using the File Input form element4m 8s
• Getting information about the file2m 48s
• Working with multiple files4m 36s
• Using drag and drop5m 14s
• ۳٫ Reading File Content27m 30s
• Reading data3m 37s
• Reading data as text3m 42s
• Reading file contents as a data URL4m 9s
• Using File API event handlers10m 40s
• Reading file slices5m 22s
• Conclusion1m 31s
• Goodbye1m 31s
• Background Processes with Web Workers
• Introduction2m 17s
• Welcome46s
• Using the exercise files1m 31s
• ۱٫ Overview5m 10s
• Understanding workers2m 18s
• Deploying a worker2m 52s
• ۲٫ The Details27m 42s
• Detecting Web Workers support5m 23s
• Reviewing the application3m 51s
• Setting up the worker4m 17s
• Communicating with the worker9m 23s
• Handling errors4m 48s
• ۳٫ Shared Workers16m 2s
• Understanding API differences in shared workers56s
• Reviewing a shared workers example3m 1s
• Exploring the details12m 5s
• Conclusion1m 0s
• Goodbye1m 0s
• Messaging And Communications In Depth
• Introduction2m 11s
• Welcome35s
• Using the exercise files1m 36s
• ۱٫ Overview12m 52s
• Overview of HTML5 messaging1m 54s
• Security and the same-origin policy5m 48s
• An example application5m 10s
• ۲٫ Event Listeners20m 14s
• Registering a listener7m 34s
• Sending messages to a listener6m 21s
• Handling errors6m 19s
• ۳٫ Cross-Document Messaging7m 4s
• An interactive example2m 3s
• Exploring the example code5m 1s
• Conclusion58s
• Goodbye58s

مشاهده تصاویر این فایل:

فایلهای مشابه

  1. بیش از ۱۲۰ کتاب آموزش HTML5 و CSS3
  2. فیلم آموزش Dreamweaver CS6 محصول lynda
  3. فیلم آموزش میکروکنترلر ARM به زبان فارسی
  4. فیلم آموزش AVR به زبان فارسی
  5. فیلم آموزش استفاده از HTML5 و CSS3 محصول pluralsight
  6. فیلم آموزش HTML5 و CSS3 و JQUERY در Dreamweaver CS5.5
  7. فیلم آموزش مقدماتی HTML5 محصول Video2Brain
  8. آموزش HTML5 در قالب پروژه
  9. رمزگشایی HTML5 و فیلم آموزش اصول HTML5 محصول Rockable Press
  10. فیلم آموزش اصول HTML5 محصول pluralsight