حجم فایل: 1341MB نوع : حجمی قیمت: 15,715 ریال افزودن به سبد خرید


فیلم آموزش برنامه نویسی آندروید

سیستم عامل آندروید در واقع یک سیستم عامل Open Source برای تلفن های همراه است که از هسته قدرتمند لینوکس استفاده می کند.طی یکی دو سال اخیر استفاده از این سیستم عامل در ایران بسیار رواج پیدا کرده است و هم اکنون تعداد کاربران بسیار زیادی در ایران از آندروید استفاده می کنند.

برنامه نویسی آندروید هم به تازگی در ایران جنبه تجاری پیدا کرده و پروژه های مختلفی توسط شرکت های مختلف طراحی و اجرا می شود.
اندروید STACK کامل نرم افزاری است.که شامل سیستم عامل وچارچوب مورد نیاز برای ساخت برنامه اندروید است.برای برنامه نویسی اندروید باید به زبان های برنامه نویسی XMLوجاوا تسلط کامل داشته باشید .در اندروید با XML نیز سروکار دارید.هم برای پیکر بندی برنامه ها از قبیل ظاهر صفحات ،منوها،رنگ ها،متن هاو... همینطور برای مدیریت منابع مثل تصاویر و...
سرفصلهای بخش اول:

Introduction to Android 00:33:41
Course Overview
Introduction
Android Background
Android Architecture
Android Applications
Application Lifecycle
APIs
Security and Permissions
The Android Market
Summary
Android Development Environment Setup 00:13:27
Introduction
Eclipse
Android SDK
ADT for Eclipse
Platforms and Components
Summary
The Android Project 00:23:33
Introduction
Src Folder
Gen Folder
Res Folder
Android Manifest
Summary
The Activity 00:42:38
Introduction
Activity Lifecycle
Getting and Updating Views
Responding to View Events
Creating and Launching Activities
Summary
Android UI 00:41:13
Introduction
Everything is a View
Layout Files
Types of Layouts
Creating a Simple Layout
Summary
Preferences 00:35:23
Introduction
Shared Preferences
Saving and Retrieving
Preferences Screen
Preferences Activity
Summary
Menus 00:36:18
Introduction
Type of Menus
Creating an Options Menu
Creating a Context Menu
Creating a Submenu
Summary
Dialogs 00:41:18
Introduction
Dialog Management
Alert Dialog
Progress Dialog
Custom Dialog
Creating an Alert Dialog
Creating a Progress Dialog
Creating a Custom Dialog
Summary
Deployment Part 1 00:36:27
Introduction
Signing Your Application
Exporting From Eclipse
Manually Signing
Obfuscating With Proguard
Summary
Deployment Part 2 00:37:21
Introduction
What is Android License Manager
Setting up LVL
Adding License Checking
Publishing on the Market
Summary
سرفصلهای بخش دوم:Challenges to a responsive user experience 00:48:30
Introduction
Performance and responsiveness
Demo: Long-running operations
Strategies for a responsive user experience
Detecting blocking tasks
Demo: Detecting blocking tasks
Threads
Demo: Threads
Asynchronous tasks
Demo: Asynchronous tasks
Controlling asynchronous task execution
Summary
Implementing long-running operations as a service 00:40:58
Introduction
Concerns with long-running operations
Android Services
Creating an on-demand service
Demo: Creating an on-demand service
Accessing an on-demand service
Demo: Using an on-demand service
Cross process services
Demo: Cross process services
Summary
Service lifecycle management 00:46:19
Introduction
Service lifecycle
Implementing the service lifecycle
Demo: Implementing the service lifecycle
Service threading considerations
Demo: Service threading considerations
Taking control of service lifetime
Demo: Taking control of service lifetime
Operating system control of service lifetime
Summary
Interacting with services 00:46:59
Introduction
Providing user feedback
Demo: Providing user feedback
Foreground services
Demo: Foreground services
Services and system activity
Demo: Services and system activity
Summary
سرفصلهای بخش سوم:

Android Late Binding and Intents 00:37:06
Introduction
Android and program interactivity
What is an Intent
Matching components to Intents
Delegating actions with PendingIntents
Summary
Component activation with intents 01:05:38
Introduction
Activating components with Intents
Demo: Activating components with Intents
Implicit intents and intent filters
Intent action tests
Demo: Intent action tests
Intent category and data tests
Demo: Intent category and data tests
Getting a closer look at intent resolution
Summary
Delegation and Callbacks through PendingIntents 00:44:46
Introduction
The role of PendingIntents
Demo: The role of PendingIntents
The contents of a PendingIntent
Demo: The contents of a PendingIntent
PendingIntent sharing
Demo: PendingIntent sharing
Sending a PendingIntent
Demo: Sending a PendingIntent
Summary
IntentFilter data tests 00:42:59
Introduction
Data test basics
Relationship of data attributes
Demo: Relationship of data attributes
URI Paths
Demo: URI Paths
Mime types
Summary
Working with Platform Features Through Intents 01:03:50
Introduction
Changes in system state
Demo: Changes in system state
Scheduling app components
Demo: Scheduling app components
Using platform activities, browser and telephone
Demo: Using platform activities, browser and telephone
Using platform activities, camera and contacts
Demo: Using platform activities, camera and contacts
Summary


مشاهده تصاویر این فایل:

فایلهای مشابه